Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ iNocleg.eu §1 1. Regulamin strony internetowej iNocleg.eu zwany dalej ?Regulaminem? określa zasady prowadzenia serwisów internetowych zarejestrowanych w domenach iNocleg.eu, zwanych dalej ?portalami? oraz zasady korzystania z informacji i oferowanych usług. 2. Do publikacji na stronie internetowej przyjmuje się materiały i informacje, wynikające ze statutowej działalności portalu z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Zamieszczanie na stronie internetowej informacji niezwiązanych z jej statutową działalnością, a w szczególności informacji o charakterze handlowym lub reklamowym wymaga uprzedniej zgody właściciela. §2 Ilekroć w ?regulaminie? mowa o: 1) koordynatorze ? rozumie się przez to osobę zarządzającą główną stroną internetową uczelni; 2) administratorze ? rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za obsługę techniczną serwera strony internetowej; 3) redaktorze ? rozumie się przez to osobę zarządzającą stroną internetową §3 1. Zarówno układy treści zawarte na stronach internetowych uczelni, jak i poszczególne ich części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 2. Korzystaniezusługitreściudostępnianychnastronieinternetowejjestbezpłatne. 3. Użytkownicy stron zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad etyki i współżycia społecznego, a także do nienaruszania dóbr osobistych innych użytkowników. 4. W przypadku użytkowania strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, zostanie ona niezwłocznie zamknięta, a w stosunku do osób naruszających powyższe zasady może być wszczęte postępowanie wynikające z przepisów o odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej, cywilnej lub karnej.
Kategorie
 • Hotel [3]


Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 21

Provident Pożyczka Online System Booking.com